Algemene voorwaarden

Sketchworks / Puck ten Kate Illustraties

Definities

Sketchworks: Sketchworks / Puck ten Kate Illustraties, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75286947.

Opdrachtgever: Elke partij, die Sketchworks een opdracht tot levering van diensten verstrekt, ongeacht of deze diensten in deze voorwaarden met name worden genoemd.

Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Diensten: alle diensten die Sketchworks voor de opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het faciliteren van visuele workshops, het maken en verkopen van illustraties en infographics, en het geven en verkopen van tekentrainingen en tekenmaterialen.

Offertes: aanbod tot dienstverlening zoals door Sketchworks wordt gedaan.

Informatie: alle gegevens afkomstig van opdrachtgever.

Website: www.sketchworks.nl en www.pucktenkateillustraties.nl.

 

Toepasselijkheid

Artikel 1

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, waarbij Sketchworks diensten van welke aard dan ook aan de opdrachtgever levert.

1.2. Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Sketchworks schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3. Indien de opdrachtgever beschikt over inkoop- of andere voorwaarden worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen en zullen deze Voorwaarden prefereren.

1.4. Indien een van deze Voorwaarden nietig of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht tussen de opdrachtgever en Sketchworks.

1.5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever en Sketchworks akkoord gaan met de offerte. Door de acceptatie van de opdrachtgever blijkt tevens dat de opdrachtgever akkoord gaat met deze Voorwaarden die op de offerte van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Wijzigingen

Artikel 2

Alle afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien zij schriftelijk tussen Sketchworks en Cliënt zijn overeengekomen.

 

Offertes en prijzen

Artikel 3

3.1. Offertes van Sketchworks / Puck ten Kate Illustraties zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.2. Sketchworks zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Sketchworks afhangt van feedback of input van de opdrachtgever, is Sketchworks nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Sketchworks is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Sketchworks het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.6. Alle door Sketchworks gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Sketchworks behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Sketchworks behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Betaling

Artikel 4

4.1. Sketchworks behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan opdrachtgever te factureren alvorens de opdracht uit te gaan voeren. Dit wordt in de offerte schriftelijk overeengekomen.

4.2. De betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. De opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen op te schorten of te verrekenen.

4.3. In geval geen betaling is ontvangen binnen de in artikel 4.2 gestelde termijn is de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Sketchworks besluit om de vordering uit handen te geven, omdat geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten volgens de vergoedingstabel zoals die gehanteerd wordt bij de Rechtbank.

 

Opdrachten

Artikel 5

5.1. Sketchworks garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van zorgvuldigheid en professionaliteit.

5.2. Sketchworks spant zich in om de gegevens die Sketchworks voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever worden na het afronden van de opdracht verwijderd.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de opdrachtgever over de geleverde diensten en/of producten dient Sketchworks met opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Sketchworks behoudt zich het recht voor om aan de opdrachtgever niet-bewerkbare bestanden te leveren. De opdrachtgever mag geen wijzigingen aanbrengen aan de illustraties, prints, het logo en/of de huisstijl en andere grafische vormgevingen/uitingen zoals deze door Sketchworks zijn opgeleverd, tenzij anders overeengekomen.

5.5. Sketchworks is gerechtigd om delen van de geleverde illustraties of ‘work-in-progress’ aan te wenden voor promotionele doeleinden en te delen op de website van Sketchworks of sociale media, tenzij anders wordt overeengekomen of na een specifiek bepaalde datum.

5.6. Sketchworks is eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Sketchworks en/of overige promotionele uitingen van Sketchworks, tenzij anders is overeengekomen.

5.7. Alle door Sketchworks aan de opdrachtgever geleverde producten of diensten blijven eigendom van Sketchworks totdat de opdrachtgever alle bedragen die ze verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken of geleverde en te leveren werkzaamheden heeft voldaan, evenals alle bedragen voortvloeiend uit het tekortschieten van een betalingsverplichting.

 

Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 6

6.1. De opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De opdrachtgever dient Sketchworks te voorzien van alle juiste gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht Sketchworks onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Sketchworks om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sketchworks zijn verstrekt, heeft Sketchworks het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.8. De opdrachtgever is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Sketchworks biedt werk aan de opdrachtgever aan ter controle. Na akkoord van de opdrachtgever met betrekking tot het drukwerk, is Sketchworks niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk.

6.9. Het risico van verzending van drukwerk van Sketchworks richting de opdrachtgever ligt volledig bij de opdrachtgever. Sketchworks is niet aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het drukwerk.

6.10. Indien de opdrachtgever bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de opdrachtgever foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. Opdrachtgever neemt vervolgens direct contact op met Sketchworks. Zodra de opdrachtgever het beschadigde pakket opent, kan de opdrachtgever geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

6.11. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur nooit gelijk aan het drukwerk. Een papieren voorbeeld geeft een betere indicatie, echter is dit geen garantie voor de kleurechtheid bij de definitieve druk.

6.13. Diensten en producten op verzoek van opdrachtgever worden op maat gemaakt voor de opdrachtgever door Sketchworks. Hierdoor zijn alle producten en diensten in opdracht van de opdrachtgever uitgesloten van herroeping en het retourrecht.

 

Annuleren van de opdracht

Artikel 7

7.1. De opdrachtgever kan schriftelijk per mail een opdracht of evenement annuleren. Hiervoor gelden bij annuleren; Na het verstrekken van de opdracht is het tot 14 dagen voor het evenement mogelijk om kosteloos te annuleren en de overeenkomst op te zeggen. Na die 14 dagen tot 1 dag van te voren is het niet meer mogelijk om kosteloos op te zeggen, en wordt 50% van de offerte in rekening gebracht. Bij annulering 24 uur vantevoren wordt 100% van de offerte in rekening gebracht.

7.2. Bij een training of evenement geldt dat individuele deelnemers schriftelijk per email kunnen annuleren. Voor een live training geldt bij annuleren: Na het inschrijving voor de training is het tot 3 dagen van tevoren mogelijk om kosteloos te annuleren en de overeenkomst op te zeggen. Na die 3 dagen tot 1 dag van te voren is het niet meer mogelijk om kosteloos op te zeggen, en wordt 50% van de offerte in rekening gebracht. Bij annulering 24 uur van tevoren wordt 100% van de offerte in rekening gebracht.

 

Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

Artikel 9

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, huisstijlen, logo’s, illustraties, prints, grafische ontwerpen, opmaak van flyers alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Sketchworks tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in 9.1 bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Sketchworks en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Sketchworks.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Sketchworks ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Sketchworks, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door Sketchworks geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtgever.

9.6. Sketchworks heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen.

9.7. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Sketchworks, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

9.8. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

9.9. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming.

Er gelden drie soorten gebruikslicenties voor een illustratie, animatie of ander product:

– licentie gebruiksrecht: de opdrachtgever krijgt het recht om het werk te gebruiken voor de daartoe afgesproken doeleinden, maar niet voor andere doeleinden. De maker behoudt het auteursrecht en voor gebruik buiten de licentie is toestemming van de auteur nodig.

– beperkte exclusieve licentie: de opdrachtgever mag het werk gebruiken voor de daartoe afgesproken doeleinden. De maker zal hetzelfde werk niet gebruiken voor concurrerende partijen. De maker behoudt het auteursrecht en heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hiervoor wordt doorgaans een meerprijs berekend van 10%.

– onbeperkte exclusieve licentie: hierbij wordt het auteursrecht overgedragen en krijgt de opdrachtgever de gebruiksrechten voor alle toepassingen en mag hij/zij het werk gebruiken voor welke doeleinden dan ook, zonder dat daarvoor toestemming nodig is van de maker. De maker mag de afbeelding niet langer gebruiken voor promotiedoeleinden en het werk ook niet gebruiken voor concurrerende partijen. Voor dit type licentie wordt doorgaans een meerprijs gerekend van 300%.

Zonder specifieke afspraken geldt de eerste licentie gebruiksrecht.

 

Overmacht

Artikel 10

10.1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van de overeenkomst, indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, ziekte, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in – en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie e.d.

10.2. Ziekte, externe of persoonlijke omstandigheden die leiden tot het niet fysiek en op tijd aanwezig kunnen zijn op locatie, levert voor Sketchworks ook overmacht op. In dit geval doet Sketchworks er alles aan om samen met de opdrachtgever een alternatieve oplossing of vervanger in te zetten voor de opdracht.

 

Garantie

Artikel 11

11.1 Sketchworks garandeert dat alle geleverde zaken en/of diensten beantwoorden aan het geen in de overeenkomst is gesteld. Indien hier geen sprake van is, zal Sketchworks het gebrek herstellen, mits dit schriftelijk en nauwkeurig omschreven aan haar wordt gemeld.

11.2. Bij klachten over de door Sketchworks geleverde diensten en/of producten dient de opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Sketchworks binnen 7 werkdagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De opdrachtgever vrijwaart Sketchworks één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/ of producten.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 12

12.1. De aansprakelijkheid van Sketchworks wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt verstaan:

a) redelijke kosten die de opdrachtgever heeft moeten maken om het geleverde aan de de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de overeenkomst door of voor de opdrachtgever wordt ontbonden.

b) redelijke kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de geleden schade, voor zover deze kosten betrekking hebben op directe schade zoals in deze Voorwaarden beschreven.

c) redelijke kosten gemaakt door de opdrachtgever beperking van de schade, voorzover deze kosten betrekking hebben op directe schade zoals in deze Voorwaarden beschreven.

12.2. De schade van Sketchworks voortvloeiend voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot hetgeen door Sketchworks bij haar verzekeraar krachtens deze aansprakelijkheid kan worden geclaimd.

12.3. De bepalingen van artikel 12 vinden geen toepassing, indien sprake is opzet of grove schuld aan de zijde van Sketchworks.

12.4. De opdrachtgever heeft slechts dan aanspraak op schadevergoeding, indien Sketchworks blijft tekortschieten in de nakoming, nadat zij in een schriftelijke en voldoende precies omschreven ingebrekestelling de schade aan Sketchworks heeft gemeld en haar een redelijke termijn heeft gegeven om de schade te herstellen.

 

Beëindiging overeenkomst

Artikel 13

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe, indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. Ontbinding is slechts dan mogelijk nadat aan de wederpartij een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling is verstuurd, waarin een termijn is gesteld tot zuivering van het gebrek.

Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebreke stelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door beide partijen onder opgave van redenen worden beëindigd. De opzegtermijn bedraagt 2 (twee) weken. Geen der partijen is gehouden een schadevergoeding te betalen aan de wederpartij. De opdrachtgever is slechts gehouden een vergoeding aan Sketchworks te betalen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 14

Op deze Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Iedere rechtsvordering uit hoofde van deze Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.